PŘI NÁKUPU NAD 2000,- DOPRAVA PO ČR ZDARMA

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě cleansport.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. V souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) vydává prodávající Ing. Pavla Ferenčáková tyto obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Ing. Pavla Ferenčáková, Mečířova 38, Brno 612 00, IČ: 17975417, email info@cleansport.cz, telefonní číslo +420 606 727 012 (dále jen „prodávající“) na straně jedné a kupujícím na straně druhé. 

1.2. Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejich ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí, což je povinen rovněž potvrdit při realizaci objednávky s tím, že kliknutím na odkaz „Objednat s povinností platby“ souhlasí s obchodními podmínkami a podmínkami ochrany osobních údajů, ke kterým je před odesláním uveden odkaz na jejich znění. 

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webovém rozhraní obchodu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).  

2.2 Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. 

2.3 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. 

2.4 Údaje uvedené kupujícím při registraci jsou rozděleny na povinné položky a volitelné položky. Povinné položky tvoří nezbytné údaje pro uzavření a realizaci smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím. Volitelné položky může kupující prodávajícímu dobrovolně poskytnout a takto poskytnuté údaje zvyšují komfort kupujícího při plnění smlouvy, nebo slouží k personalizaci kupujícího pro lepší zaměření obchodních sdělení. 

2.5 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. 

2.6 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. 

2.7 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek), nebo v případě, že prodávající změní technologii na nekompatibilní s předchozím systémem. 

2.8 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

2.9 Prodávající neručí za funkcionalitu zákaznického účtu, a vyhrazuje si právo měnit funkčnost uživatelského účtu bez předchozího upozornění. 

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Kupující vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře) podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy přijetím objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na e-mailovou adresu kupujícího. V případě, že k takovémuto přijetí objednávky ze strany prodávajícího nedojde, platí, že kupní smlouva nebyla uzavřena. 

3.2. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím smlouvu na veškeré zboží vystavené v e-shopu prodávajícího. Návrh prodávajícího dodat zboží vystavené v e-shopu není návrhem k uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku, vystavení zboží v e-shopu je pouze výzvou k podání návrhu na uzavření kupní smlouvy. 

3.3. Při objednání zboží prostřednictvím objednávkového systému e-shopu postupuje kupující následovně: 

 • a) kupující si vybere zboží do svého „nákupního košíku“ kliknutím na odkaz „Přidat do košíku“ u detailního popisu zboží; 
 • b) v objednávce kupující zvolí způsob platby a dodání zboží a dále se mu zobrazí rekapitulace objednávky, která obsahuje informace o zboží (o jeho ceně a množství), o způsobu platby, o způsobu dodání zboží a o nákladech spojených s dodáním zboží a o celkové ceně zboží včetně nákladů spojených s dodáním zboží a všech daní a poplatků; 
 • c) kliknutím na odkaz „Pokračovat“ v nákupním košíku otevře kupující objednávkový formulář, kam vyplní své kontaktní údaje (jméno a příjmení, adresa bydliště, telefon, e-mailová adresa) a dodací adresu; 
 • d) kliknutím na odkaz „Objednat s povinností platby“ odešle kupující objednávku prodávajícímu a tím učiní závazný návrh k uzavření kupní smlouvy; 
 • e) do okamžiku, než kupující klikne na odkaz „Objednat s povinností platby“, může objednávku měnit nebo zrušit a také může kontrolovat a měnit údaje, které vyplnil do objednávkového formuláře. 

3.4. Prodávající elektronickou poštou potvrdí kupujícímu obdržení objednávky do 24 hod. od jejího obdržení, to neplatí při uzavírání kupní smlouvy výlučně výměnou elektronické pošty. 

3.5. Cena veškerého zboží nabízeného na e-shopu prodávajícího je uváděna včetně DPH i všech poplatků s prodejem souvisejících s výjimkou ceny za náklady spojené s dodáním zboží (poštovné a balné), která je uvedena v objednávkovém systému e-shopu samostatně.. 

3.6. Pro poskytnutí případné slevy z kupní ceny zboží je třeba, aby kupující v rámci návrhu objednávky vyplnil údaje o této slevě do předem určeného pole. Stejně tak nelze kombinovat slevový kupón s dárkovým poukazem. 

3.7. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek uděleným skrze kliknutí na odkaz „Objednat s povinností platby“. 

3.8. Veškeré skutečnosti uvedené kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí uzavřené kupní smlouvy pouze v případě souhlasu prodávajícího s nimi, v případě jeho nesouhlasu platí, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto případě uzavřena po odeslání této nové objednávky kupujícím prodávajícímu v okamžiku jejího následného přijetí prodávajícím. 

3.9. Prodávající je oprávněn při okolnostech hodných zvláštního zřetele před přijetím objednávky, a tedy uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky. 

3.10. Kupující nese náklady na použití komunikačních prostředků vzniklé v souvislosti s uzavíráním kupní smlouvy, přičemž tyto náklady na použití komunikačních prostředků se neliší od základní sazby. 

3.11. Kupní smlouva bude prodávajícím uložena v elektronické podobě po dobu 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím a nebude pro kupujícího přístupná. 

3.12. V případě, že kupující požádá prostřednictvím e-mailové adresy prodávajícího nebo objednávkového systému e-shopu o vydání vyhotovení kupní smlouvy, je prodávající povinen kupujícímu vydat jedno její vyhotovení v elektronické nebo písemné formě. 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

4.1. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu. 

4.2. Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. 

4.3. V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího, dodat zboží jinak, než bylo původně dohodnuto, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto dodáním spojené. 

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY A NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA

5.1. Kupující není povinen hradit prodávajícímu zálohu na objednané zboží, s výjimkou případů výslovně v objednávce dohodnutých. 

5.2. Zboží bude kupujícímu dodáno / předáno až po připsání celé kupní ceny včetně nákladů spojených s dodáním zboží  na účet prodávajícího, případně po uhrazení ceny zboží při osobním převzetí zboží na adrese prodávajícího. Kupní cena je splatná nejpozději v okamžiku převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby na účet prodávajícího je kupní cena splatná do 5 dní po uzavření smlouvy. 

5.3. Platbu celé ceny bude prodávající po kupujícím požadovat po uzavření smlouvy a před předáním zboží. Úhradu lze provést následujícími způsoby:  

 • a) Bankovním převodem. Informace pro provedení platby obdrží kupující v rámci potvrzení Objednávky. 
 • b) Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu Shoptet Pay, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány. 
 • c) Dobírkou. A to pouze po dodatečné domluvě a shodě obou smluvních stran. K platbě v takovém případě dojde až při doručení zboží oproti předání zboží. 

5.4. Kupující nabývá vlastnické právo k objednanému zboží až úplným uhrazením kupní ceny včetně nákladů spojených s dodáním zboží. 

5.5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. 

5.6 Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho e-mailovou adresu. 

 1. DORUČENÍ ZBOŽÍ

6.1. Prodávající se zavazuje zboží doručit nejpozději do 30 dní, pokud není mezi smluvními stranami ujednáno jinak, a to způsobem, který kupující zvolí v rámci své objednávky. Vybírat může z následujících možností:  

 • a) Osobní odběr na adrese Mečířova 38, Brno 612 00 
 • b) Osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna
 • c) Doručení prostřednictvím dopravních společností Česká pošta, GLS, Zásilkovna

6.2. Doba doručení zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Doba uvedená v těchto Podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na provozovně bude kupující o možnosti vyzvednutí zboží informován prostřednictvím e-mailu. 

6.3. Pokud není mezi kupujícím a prodávajícím výslovně sjednána lhůta pro doručení zboží delší než zákonná lhůta 30 dní, pak v případě prodlení s dodávkou po dobu přesahující 30 dní, kupní smlouva zaniká a kupující nemá povinnost zboží od prodávajícího odebrat. 

6.4. Po převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a prodávajícímu. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není povinností kupujícího zboží od dopravce převzít.   

6.5. V případě, kdy kupující poruší svou povinnost převzít zboží, vyjma případů dle článku 6.4. těchto podmínek, vzniká prodávajícímu právo od smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany kupujícího. Pokud se prodávající v takové situaci rozhodne odstoupit od smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy dojde k jeho doručení kupujícímu. Odstoupení od smlouvy prodávajícím nemá vliv na povinnost kupujícího uhradit cenu za dopravu. Odstoupení od smlouvy prodávajícím nemá vliv na nárok na náhradu škody kupujícím prodávajícímu.

6.6. Pokud je z důvodů vzniklých na straně kupujícího zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo dohodnuto ve smlouvě, je povinností kupujícího nahradit prodávajícímu náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů prodávající zašle na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou ve smlouvě a jsou splatné po dobu 14 dnů od doručení e-mailu. 

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1. V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má kupující právo ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu. Kupující však nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 občanského zákoníku: 

 • na dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním, v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení a kupující byl poučen, že tím právo na odstoupení zaniká a prodávající mu poskytl potvrzení dle zákona;
 • o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty, v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil kupujícího, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy;
 • na dodávku služeb nebo zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 • na dodávku alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí 30 dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávisle na vůli prodávajícího;
 • na dodávku zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám;
 • na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo zboží s krátkou dobou spotřeby;
 • na dodávku zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 • na dodávku zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil;
 • na dodávku zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil;
 • na dodávku novin, časopisů nebo periodik s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání;

 

7.2. V případě, že se kupující rozhodne odstoupit ve lhůtě 14 dnů od doručení zboží od kupní smlouvy, musí dodržet následující postup: kupující informuje prodávajícího písemně na adresu sídla prodávajícího, prostřednictvím elektronické pošty na info@cleansport.cz, telefonem na telefonním čísle +420 606 727 012, s informací o tom, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky nebo čísla faktury. Kupující může použít vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 těchto obchodních podmínek. Prodávající v emailové podobě potvrdí kupujícímu přijetí oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy. 

7.3. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, odešle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Lhůta pro odeslání nebo předání zboží prodávajícímu zůstane zachována, pokud kupující odešle zboží na adresu sídla prodávajícího nejpozději poslední den této lhůty. 

7.4. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů spojených s dodáním zboží, které od něho na základě kupní smlouvy přijal (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Prodávající vrátí kupujícímu tyto peněžní prostředky stejným způsobem, kterým je od kupujícího obdržel; jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud tím kupujícímu nevzniknou další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že mu zboží odeslal. 

7.5. Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese v plné výši kupující. 

7.6. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím kupujícím jinak, než je nutné pro seznámení se s produktem v takové míře, která by byla kupujícímu umožněna v kamenné prodejně.

7.7. Prodávající je oprávněn do doby převzetí zboží kupujícím odstoupit od kupní smlouvy v případě, že nastanou okolnosti nezávislé na jeho vůli, které mu znemožňují dodání objednaného zboží kupujícímu. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ze zákonných důvodů a také v případě, že: 

 • a) kupující neuhradí cenu zboží ve lhůtě splatnosti; 
 • b) kupující bezdůvodně odmítne převzít zboží, které bylo zasláno na jeho doručovací adresu na dobírku; 
 • c) kupující si v případě osobního odběru nevyzvedne zboží v termínu stanoveném k vyzvednutí zboží, nejdéle do měsíce od potvrzení objednávky, ledaže se kupující dohodne s prodávajícím na novém termínu vyzvednutí zboží. 

 

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen zákon o ochraně spotřebitele). 

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady, zejména že v době převzetí: 

 • a) má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě popisu zboží v e-shopu; 
 • b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá; 
 • c) zboží je dodáno v odpovídajícím množství; 
 • d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

8.3. Prodávající odpovídá za vady zboží, které se vyskytnou v době 12 měsíců od jeho převzetí kupujícím, nejpozději však do konce spotřební lhůty uvedené na obalu zboží. Záruka v každém případě končí datem spotřební lhůty uvedeném na obalu zboží.

8.4. Prodávající neodpovídá za vady zboží podle předchozího odstavce tohoto článku: 

 • a) u zboží , které nebylo skladováno dle podmínek uvedených na obalu zboží
 • b) u zboží, které bylo nesprávně použito
 • c) u zboží, které nebylo použito dle návodu k používání
 • u zboží, které nebylo spotřebováno ihned po otevření obalu (s výjimkou obalů opakovatelně uzavíratelných)
 • u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána; 
 • u zboží , které nebylo použito v souladu s povahou zboží
 • b) na opotřebení zboží způsobené jeho jiným než obvyklým užíváním; 
 • c) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo 
 • d) vyplývá-li to z povahy zboží. 
 •  

8.5. Kupující má právo na dodání nového zboží bez vad nebo výměnu součásti zboží (týká-li se vada pouze součásti zboží): 

 • a) v případě, že zboží nemá vlastnosti stanovené ve druhém odstavci tohoto článku, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; nebo 
 • b) v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad 

8.6. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy: 

 • a) v případě, že zboží nemá vlastnosti stanovené ve druhém odstavci tohoto článku, pokud není možné dodání nového zboží nebo výměna součásti zboží a současně pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné, zejm. lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu; nebo 
 • b) v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. 

8.7. Kupující má právo na bezplatné odstranění vady v případě, že zboží nemá vlastnosti stanovené ve druhém odstavci tohoto článku. 

8.8. Kupující má právo na přiměřenou slevu z ceny zboží: 

 • a) v případě, že neodstoupí od kupní smlouvy nebo neuplatní právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží; nebo 
 • b) v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit; jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy působilo kupujícímu značné potíže. 

8.9. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za sníženou kupní cenu nebo o zboží použité, má kupující namísto práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu. 

8.10. Kupujícímu nenáleží právo z vadného plnění, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, a/nebo pokud vadu sám způsobil. 

 1. REKLAMACE ZBOŽÍ

9.1. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu zboží bez zbytečného odkladu, obratem ihned poté, co ji mohl zjistit při včasné prohlídce a dostatečné péči. S konkrétními pokyny, jak při reklamaci postupovat se kupující může seznámit v reklamačním řádu prodávajícího.

9.2. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. 

9.3. Kupující může práva z vadného plnění uplatnit osobně v provozovně prodávajícího či na adrese sídla prodávajícího (a to pouze během provozní doby stanovené prodávajícím) nebo písemným oznámením vady spolu se zasláním vadného zboží na adresu sídla případně adresu provozovny prodávajícího. Kupující je povinen prokázat, že reklamované zboží zakoupil u prodávajícího, a to zejména přiložením dokladu o zaplacení nebo kupní smlouvy, které kupující obdržel při převzetí zboží. 

9.4. Kupujícímu náleží náhrada účelně vynaložených nákladů při uplatnění práva z vadného plnění (zejm. poštovné) pouze v případě, že tato reklamace vad byla oprávněná. Kupující je povinen právo na náhradu účelně vynaložených nákladů uplatnit do 1 měsíce po uplynutí lhůty, ve které je povinen oznámit prodávajícímu vadu zboží. 

9.5. Prodávající předá v provozovně nebo zašle kupujícímu na jeho adresu uvedenou v oznámení vady písemné potvrzení nebo email o tom, kdy kupující právo z vadného plnění uplatnil, co je obsahem této reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a v jaké lhůtě a jakým způsobem bude reklamace kupujícího vyřízena. Po vyřízení reklamace prodávající předá v provozovně nebo zašle kupujícímu také písemné potvrzení o provedení smluvené nápravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 

9.6. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů ode dne, kdy prodávající od kupujícího obdržel oznámení vady včetně vadného zboží. Do této lhůty se však nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. 

9.7. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy prodávající od kupujícího obdržel oznámení vady včetně vadného zboží, ledaže se prodávající s kupujícím dohodnou na delší lhůtě. Pokud prodejce reklamaci nevyřeší do 30 dnů, nabývá kupující právo od smlouvy odstoupit, případně požadovat přiměřenou slevu. Reklamace se považuje za vyřízenou dnem, kdy prodávající uspokojil práva kupujícího z vadného plnění, případně dnem, kdy prodávající zaslal kupujícímu písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 

 1. OMEZENÍ NÁHRADY ŠKODY

Výše náhrady škody hrazené prodávajícím kupujícímu v žádném případě nepřekročí cenu zboží, v souvislosti se kterým ke škodě došlo.

       11.  ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI

11.1. Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

11.2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy info@cleansport.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.

11.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

11.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

 1. OSOBNÍ ÚDAJE

12.1 Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího pro účely uzavření a správy kupní smlouvy, pro plnění svých právních povinností, pro marketingové účely vč. zasílání obchodních sdělení na základě oprávněného zájmu, nebo se souhlasem kupujícího za účelem vylepšování služeb a nabídky prodávajícího, a personalizace reklamy, příp. jiným účelem, ke kterému udělil kupující souhlas. 

12.2 Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a souvisejících českých právních předpisů a v souladu s PODMÍNKAMI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem prodávající nakládá s osobními údaji kupujícího, jaké informace o nich ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Podmínky ochrany osobních údajů taktéž obsahují výčet veškerých práv zákazníka v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat. 

12.3. V souvislosti se zpracováním osobních údajů prodávající prohlašuje, že zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy; zajistil, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; přijal vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů;  v případě porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a svobody fyzických osob informuje dozorový orgán, příp. subjekty údajů.  

 

 1. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

13.1. Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i dalšími souvisejícími českými právními předpisy i v případě, kdy obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek v podobě osoby kupujícího. 

13.2. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno neúčinným či neplatným, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek. 

13.3. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními těchto smluvních podmínek, se kterými jsou v rozporu. 

13.4. Prodávající není vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 

13.5. Prodávající je oprávněn k výrobě a prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění, provádí živnostenskou kontrolu v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. 

13.6. Dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce, na kterou se může kupující obrátit se svým podnětem či stížností. 

13.7. Kupní smlouva se uzavírá pouze v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.  

13.8. Prodávající je oprávněn jednostranně v souladu se zákonem znění těchto obchodních podmínek měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá kupujícímu přede dnem nabytí účinnosti nového znění obchodních podmínek nebo jejich součásti. 

13.9. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 30. 7. 2023.

V Brně dne 30. 7. 2023 

 

 

 

Příloha č. 1:

Formulář odstoupení od smlouvy

 

Číslo objednávky:

Jméno a příjmení:

Adresa:

Telefon:

Email:

Název zboží:

Důvod vrácení:

Číslo účtu pro vrácení peněz:

 

Adresa pro zaslání zboží:

Ing. Pavla Ferenčáková

Mečířova 38

Brno 612 00

 

Zboží odešlete prostřednictvím České pošty jako doporučený balík, nebo využijte kurýrní službu. Neposílejte balík na dobírku a doklad o odeslání si uschovejte. Do balíku přiložte tento vyplněný formulář a kopii dokladu o koupi. Ohledně dalšího zpracování Vašeho požadavku se Vám ozveme. 

 

Datum:                                                                                                  Podpis: